کتاب صوتی 17 باور و اعتقاد افراد ثروتمند

نویسنده : ﺗﯽﻫﺎرو اﮐﺮ
گوینده : شیرین خیبر

 

گوشنو منبعی جامع از خلاصه کاربردی پرفروش ترین کتاب ها

اميدواريم با شنيدن اين كتاب صوتي نهايت لذت را ببريد.

 

15,000 تومان

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email

با کد تخفیف HiGosheno در خرید اول  30 % تخفیف بگیرید

شنیدن نسخه نمونه این کتاب صوتی

17 باور و اعتقاد افراد ثروتمند

قوانین طلایی که لازمه ی موفقیت هستند

 

باور اول : ﺑﺎور ﺷﻤﺎره آدمﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﻣﻦ، زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮدم ﻣﯽﺳﺎزم. آدمﻫﺎي ﻓﻘﯿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ. اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺛﺮوت ﻫﺴﺘﯿﺪ، اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﻘﺎدي ﻧﺪارﯾﺪ، ﭘﺲ اﺻﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ روي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﺪارﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ روي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ. آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ آدمﻫﺎي ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽﻫﺎ ﻣﯽآزﻣﺎﯾﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﭘﻮل و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در درون ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎور دوم : ﺷﻤﺎره ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﭘﻮل، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺪهﺷﺪن ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﻮل، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﻧﺪه ﻧﺸﺪن ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آدمﻫﺎي ﻓﻘﯿﺮ در ﺑﺎزي ﺑﺎ ﭘﻮل، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﯽ دارﻧﺪ. اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ: اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮﺑﺎزي ﯾﺎ در ﻫﺮ ورزﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮروي دﻓﺎع ﮐﺮدن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮدن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از ﺑﺎزي ﮐﺮدن ﺑﺎ ﭘﻮل، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺛﺮوت و ﺑﺮﮐﺖ، زﻧﺪهﻣﺎﻧﺪن و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ. ﺧﻮب، ﺣﺎﻻ ﻫﺪف و ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺪف آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، داﺷﺘﻦ داراﯾﯽ و ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎرﺟﺸﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد. ﻫﺪف ﻋﻤﺪه اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ در ﺑﺎزي ﺑﺎ ﭘﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ﮐﺮاﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺴﻂ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺨﺎرج ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ! اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ: وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهاي ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ، اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد؛ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ!

ورود به حساب کاربری

×