بسمــــه تعــــالى

 

تفاهم نامه ی همکاری با مجموعه گوشنو

ماده یکم نوع سند: تفاهم نامه

ماده دوم نوع تفاهم نامه : تفاهم نامه همکاری در ارائه و فروش خدمات کتاب صوتی

ماده سوم : طرفین تفاهم نامه

1-3- طرف اول :

 شرکت:  مهرپژواک البرز  به شماره ثبت:   20504      به آدرس:  البرز- گلشهر- نبش بلوار پونه- برج سینا- طبقه 1- واحد 2       تلفن:   02634245688 و آدرس الکترونیک  [email protected]  به نمایندگی  صابر اسکندری مدیر عامل مجموعه گوشنو که از این پس در این تفاهم نامه طرف اول یا شرکت نامیده میشود.

2-3- طرف دوم گوینده محترم می باشد .

تبصره 1: کلیه مکاتبات و اسناد لازم اعم از رسمی و عادی از سوی طرف اول به آدرسهای پستی یا الکترونیک طرف دوم ابلاغ یا ارسال خواهد شد. لذا مسئولیت صحت آدرس طرف دوم و مسئولیت اطلاع دادن مکتوب تغییر احتمالی آدرس با طرف دوم خواهد بود و طرف دوم کلیه عواقب ناشی از عمل نکردن بر مبنای این تبصره را بر عهده خواهد داشت.

ماده 4: مدت تفاهم نامه

از تاریخ ثبتنام در سایت گوشنو به نشانی :gosheno.com    جمعاً بـه مدت ده سال می باشد.

تبصره 2: مدت مذکور (مدت تفاهم نامه) در این ماده تنها در صورتی معتبر خواهد بود که پروژه های مشخص جهت انجام کار از سوی طرف اول به طرف دوم سفارش داده شود و طرف دوم در زمان تعیین شده آن پروژه را به اتمام رسانده و به طرف اول تحویل دهد.

ماده 5 : شرایط شغلی

1-5- محل جغرافیایی خدمت: در منزل و کلیه مراکز استان، شهرستانها و شهرهای جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد می باشد.

2-5- شرح وظایف: طی این تفاهم نامه طرف دوم متعهد می شود، بعد از معرفی کتاب توسط طرف اول طی مدت مشخصی کتاب را خوانش کرده و آن را در اختیار طرف اول جهت فروش قراردهد.

3-5- ساعات کار: به صورت توافقی قبل از شروع هر پروژه (کتاب) توسط طرفین تعیین می گردد.

 

ماده 6  دستمزد: دستمزد هر گوینده بـه ازای هر میزان فروش کتاب صوتی با صدای طرف دوم معادل 50%   از همان کتاب ها که توسط طرف دوم خوانش شده است خواهد بود که در هر صورت پس از انجام وظایف محوله به طرف دوم، تحویل کامل پروژه کتاب صوتی سفارش داده شده به طرف اول، تائید ناظر یا ناظران طرف اول مبنی بر منطبق بودن کامل خروجی ارائه شده با مفاد صورتجلسات پروژه از جهات مختلف فنی و غیر فنی، ارائه این تاییدیه به طرف اول، به نسبت کار تاییدی، پس از اعمال کلیه مفاد مرتبط از این تفاهم نامه و صورتجلسات سفارش بعد از 5 تا 7 روز کاری روی سایت آپلود می شود.

ماده 7  : طرف اول متعهد میشود نمونه نریشن های تبلیغاتی ارسال شده توسط طرف دوم(گوینده) را در سایت اپلود کرده و بعد از بستن قرارداد کار تبلیغاتی با مجموعه ها و اجراء توسط گوینده و دریافت درآمد حاصل از آن، 80% از مبلغ دریافتی بابت خوانش گوینده را به حساب گوینده واریز نماید و 20% را به عنوان حق القرارداد در حساب مجموعه گوشنو حفظ نماید.

تبصره 3:  طرف دوم می تواند، در روز اول هر ماه  نسبت به برداشت در آمد خود پس از رسیدن به حداقل 1000000 ریال (یک میلیون) از طریق پروفایل شخصی خود درخواست  .

تبصره 4:  کلیه پرداختها از طریق واریز به حساب یا سایر روشهای مورد نظر طرف اول (بنا به سیاست طرف اول) انجام خواهد شد. بدیهی است هرگونه دستمزد تعیین شده در این تفاهم نامه برای همه پروژه ها ملاک عمل و محاسبه می باشد و در صورت عدم تعیین این مورد در صورتجلسه سفارش هر پروژه مطابق با مفاد مندرج در اصل ماده 6 قابل پرداخت می باشد.

تبصره 5: بعد از همکاری یکساله طرف اول و طرف دوم می توانند با توافق طرفین نسبت به ادامه همکاری قرارداد جدیدی منعقد کنند.

ماده 8 : طرف اول موظف است در طراحی تخفیفات و پروموشن های فروش کتاب صوتی ضبط شده توسط  طرف دوم، طرف دوم را در جریان بگذارد.

ماده 9 : کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به پروژه های سفارش داده شده طی همکاری، متعلق به طرف اول بوده، و طرف دوم تا پایان زمان تفاهم نامه فعلی حق هرگونه استفاده از مستندات، اطلاعات، خروجیها، نتایج و … مربوط به پروژه های در اختیار را  کلاً یا جزأً در شروع, حین و پس از تفاهم نامه الی الابد با یا بدون واسط بدون اخذ مجوز کتبی از صاحبین امضای مجاز طرف اول را نخواهد داشت و طی این تفاهم نامه کلیه حقوق احتمالی خود نسبت به این پروژها را حتی بعد از پایان زمان تفاهم نامه نیز عیناً به طرف اول واگذار می نماید.

ماده 10:  کلیه صورتجلسات مکتوب مربوط به هر پروژه، به عنوان پیوستهای این تفاهم نامه شناخته شده، معتبر خواهند بود و رعایت آن بخش از مفاد آنها که مغایرتی با مفاد این تفاهم نامه نداشته باشد به عنوان جزیی لاینفک از این تفاهم نامه برای طرفین الزامی می باشد.

ماده 11:  طرف دوم جز در مواردی که صریحاً در صورتجلسات تعیین می گردد موظف به تأمین مکان و کلیه ملزومات مورد نیاز – که جهت اجرای پروژه سفارشی ضرورت دارد- می باشد و با امضای این تفاهم نامه ضمن اذعان به توانمند بودن از هر نظر در این رابطه، نمی تواند انجام تعهدات را به دلیل فراهم نمودن این ملزومات به تأخیر افکند.

ماده 12: طرف دوم به رعایت کلیه شئونات اسلامی، اخلاقی، انضباطی و حفظ تمامی اطلاعات و آمار مربوط به طرف اول یا پروژه ها که به موجب ضرورت کاری یا ضمن کار در اختیار یا در دسترس او قرار می گیرد متعهد و مسئول می باشد، لذا طرف دوم موظف است کلیه مستندات، اطلاعات  و مکاتبات را محرمانه و امانت تلقی نماید و از افشاء یا بکار بردن آنها بدون مجوز کتبی شرکت چه در طول مدت تفاهم نامه و چه پس از خاتمه تفاهم نامه، خودداری کند، بدیهی است در صورت تخلف، موضوع به عنوان خیانت در امانت تلقی می شود و ضمن خاتمه تفاهم نامه کار مطابق با قوانین جاری کشور وی مورد پیگرد حقوقی یا کیفری قرار خواهد گرفت.

ماده 13: طرف دوم جز در مواردی که صریحاً در صورتجلسات تعیین می گردد حق واگذاری موضوع تعهدات این تفاهم نامه یا کلیه صورتجلسات پروژه ها را کلاً یا جزأً بدون کسب مجوز کتبی طرف اول به شخص حقیقی یا حقوقی ثالث نخواهد داشت. از هر گونه کار و فعالیت مشابه با موضوع فعالیت شرکت اجتناب ورزد . بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، طرف اول مختار خواهد بود علاوه اعمال مفاد آیین نامه انضباطی شرکت و سایر روشهای گفته شده در این تفاهم نامه، از تضمین های اخذ شده از طرف دوم تا سقف این تضمین ها خسارت اخذ نماید .

ماده 14: تفاهم نامه در تاریخ انقضای تفاهم نامه (مدت مذکور در ماده 4) و صورتجلسات در پایان تاریخ هایی که صریحاً در صورتجلسات تعیین گردیده است خود به خود خاتمه خواهند یافت. همینطور طرفین در صورت موافقیت و تمایل  میتوانند تفاهم نامه خود را تمدید کنند.

ماده 15: طرف اول متعهد می شود درصورتی که بنا به هر دلیلی همکاری با طرف دوم خاتمه یافت پنل مدیریتی گوینده را دایر نگه دارد تا درآمد حاصل از آن در ادامه برای او برقرار باشد.

ماده 16: حق تفسیر اولیه تفاهم نامه با طرف اول خواهد بود. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این تفاهم نامه از سوی طرف دوم، وی می تواند اعتراض خود را با طرف اول در میان بگذارد تا طرف اول در جهت رفع مشکل اقدام نماید.

ماده 17: نشانی یاد شده طرفین اول، اقامتگاه قانونی در رابطه با تعهدات دعاوی ناشی از آن محسوب می شود .بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم اطلاع رسانی هرگونه تغییر حسب مورد بر عهده طرف اول خواهد بود.